Numery telefonów

52 3342176, 795-111-588

Email

sp3t@wp.pl

Godziny pracy

Pon - Pt: 7-16

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Z PATRIOTYZMEM NAM PO DRODZE”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR3
IM. M. KOPERNIKA W TUCHOLI

I. CELE KONKURSU

 1. Rozumienie istoty patriotyzmu przez młode pokolenie.
 2. Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.
 3. Poznanie miejsc upamiętniających walkę o niepodległość.
 4. Zainteresowanie fotografowaniem jako kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.
 5. Realizacja zainteresowań i pasji uczniów.

II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

 1. Twórcza i indywidualna interpretacja tematu „Z PATRIOTYZMEM NAM PO DRODZE”, np.:
  • miejsca pamięci narodowej dotyczące ważnych wydarzeń historycznych i walki o niepodległość (zabytki, cmentarze, groby, pomniki…),
  • uroczystości, rocznice, obchody o charakterze patriotycznym,
  • inne patriotyczne przeżycia, doświadczenia, sytuacje dostrzeżone poprzez obiektyw aparatu fotograficznego.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator konkursu : SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 IM.
  M. KOPERNIKA W TUCHOLI.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z powiatu tucholskiego:
  I kategoria – kl.1-3,
  II kategoria – kl.4-8.
  3.O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do 9.11.2022 r. drogą telefoniczną lub e-mailową.
 3. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie oraz nieodpłatne wykorzystywanie fotografii w celu propagowania konkursu i treści patriotycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich w przestrzeni internetowej, w mediach i wykorzystania ich w innej formie, podając dane autora (imię i nazwisko).
 4. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Szkole Podstawowej nr3 im. M. Kopernika w Tucholi.
 5. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej.

IV. PRACE KONKURSOWE

 1. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników (załącznik nr 1).
 2. Każdy uczestnik przekazuje jedną fotografię w formacie minimum 18×24 cm spełniającą wymogi tematyczne konkursu (dostarcza ją również w wersji cyfrowej na podpisanej płycie CD lub przesyła na adres: sp3t@wp.pl).
 3. Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe lub w sepii, wywołane na papierze fotograficznym.
 4. Do fotografii należy dołączyć kartę informacyjną (przykleić na odwrocie- załącznik nr 2).
 5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
 6. Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 7.11.2022r.
 7. Zdjęcia w wersji papierowej (oraz ewentualnie płytę CD) należy przesłać w kopercie, umieszczając na niej następujące informacje:
  imię i nazwisko autora, szkoła, klasa oraz tytuł konkursu „Z PATRIOTYZMEM NAM PO DRODZE”.
 8. Fotografie należy składać w sekretariacie szkoły bądź przesłać na adres:
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 IM. M. KOPERNIKA W TUCHOLI , UL.POCZTOWA 10, 89-500 TUCHOLA z dopiskiem „ Z PATRIOTYZMEM NAM PO DRODZE”.

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Oceny fotografii dokona niezależne jury.
 2. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych:
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • ekspresja emocji zawartych w obrazie,
 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • estetyka wykonania pracy.
 1. Ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas 1-3,
 • uczniowie klas 4-8.

VI. NAGRODY

 1. Wręczenie nagród odbędzie się 10.11.2022r. podczas uroczystego apelu.
 2. Nagrody zostaną przyznane autorom, których prace uzyskają największą liczbę punktów.
  W sytuacji, w której dane prace otrzymają równą liczbę punktów, decyzję o przyznaniu poszczególnych nagród podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
 3. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych w dwóch kategoriach:
  • szkoły podstawowe kl.1-3 – I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,
  • szkoły podstawowe kl.4-8 – I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy
(tel. kontaktowy: 795 111 588)

Rekomendowane wpisy

Skip to content